U-TAPAO CONSTRUCTION LTD.

เราตระหนักดีว่า ในการจะบรรลุเป้าหมายโครงการได้นั้นจำเป็นจะต้องมีการวางแผนงานและจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอจึงจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้ได้ทันตามกำหนดเวลา และมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ 

ดังนั้นเป้าหมายของเราคือ การจัดหาแรงงานที่มีฝีมือในหลากหลายทักษะชั้นยอด เช่น ช่างประกอบ, ช่างเชื่อม และช่างสี ให้กับงานก่อสร้างโครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้นหลักปรัชญาที่ให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละโครงการ

เราจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาแรงงานที่มีทักษะฝีมือ ให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำต่างๆ ในตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมา และเรายังคงมุ่งมั่นต่อไปในการที่จะจัดหาแรงงานที่มีทักษะฝีมือที่มีความสามารถหลากหลายด้าน เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการสำคัญๆให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและทันตามกำหนดเวลา